Helende maraca maken

Driedaagse Workshop helende maraca’s maken


De sjamanistische maraca voor heling is een ancestraal muziekinstrument dat in de meeste traditionele sjamanistische gemeenschappen voorkomt. In Colombia bestaan nog vele zulke tradities en elk van hen heeft wel een eigen versie van de ratelaar.

De maraca die wij in deze workshop zullen maken, is een persoonlijke synthese van enkele van die traditionele versies, een synthese die voor Juan España  groeide uit een lang en diepgaand proces van sjamanistische lering. In 1993 begon de 42-jarige leraar van deze workshop zijn spirituele queeste in Putumayo, de Hoge Amazonas van Colombia.


Deze exploratie kreeg al snel gestalte kreeg in de bouw van sjamanistische muziekinstrumenten en objecten voor genezing en ritueel.

De creaties van Juan volgen de inspiratie en de lessen van heilige plantenmedicijnen en hebben als doel een heilzame drager te zijn van vibratie op verschillende niveaus. In zijn optiek beantwoordt de maraca aan het kosmologische model van het Heilig Mannelijke en Vrouwelijke. Deze harmonieuze complementariteit zoekt ook verbinding met het hart van de Ancestrale Moeder en Vader. Onder deze premisse vormt de maraca een uitermate waardevol gereedschap in de zoektocht naar medicijnen, transmutatie van energie en persoonlijke transformatie.

Daarom besteedt deze workshop ook aandacht aan kristallen en medicinale planten, helingstechnieken, traditioneel gebed, wijding en specifieke sjamanistische technieken.

Deze workshop is gericht op mensen met interesse voor sjamanisme en een minimum aan handigheid. Iedere deelnemer dient een schaar of een zakmes en tabak mee te brengen.

De workshop begint vrijdagavond om 18 u en eindigt zondagnamiddag rond 16u. De prijs bedraagt 200 euro, verblijf en alle maaltijden inbegrepen. De workshop vindt plaats in het Spaans en wordt vertaald naar het Engels.

 Feedback van de vorige groep:
Zeer inspirerend. Goeie afwisseling tussen theorie en praktijk. Dankbaar voor alle wijsheid en historische context die gedeeld werd doorheen de workshop.
Het 'waarom' werd heel goed toegelicht.
Zeer interactieve workshop, je wordt als deelnemers gehoord en gezien en Juan heeft ongelooflijk veel geduld.
Juan geeft les vanuit het hart, vanuit 'zijn'
Deze workshop is niet alleen een maraca maken maar je ervaart ook heling doorheen de ganse workshop.
De workshop werd gegeven in een prachtige locatie waar er goed voor je gezorgd wordt.
Tijdens de workshop word je gestimuleerd om er in het dagdagelijkse leven onmiddellijk mee aan de slag te gaan.
Juan geeft niet alleen les vanuit zijn hart maar ook vanuit verbinding.

Programma

Vrijdagavond

Aankomst vanaf 17u
Start 18u:
Opening, presentatie, ritueel vuur en voorbereidend werk met de kristallen.

Zaterdagvoormiddag, - namiddag en -avond
7u30: ontbijt
8u30: Polijsten en harden van de houten steel. Heilig vuur.
12u30: middagmaal
14u: Graveren van het ronde lichaam van de maraca
18u: avondmaal
19u: Assemblage van de maraca. Heilig vuur.

Zondagvoormiddag
7u30: ontbijt
8u30:

Aanleren gebed voor heling specifiek voor gebruik van de maraca, in het kader van de ontstaansmythe van de mens van het Sikuani-volk.

Aanleren van de sjamanistische techniek van de ‘soplo’ (het inblazen).

Wijding van de maraca met het Heilige Vuur.

Aanleren van helingstechnieken met de maraca.

12u30: Middagmaal
13u30: Afsluitende cirkel.
16u: Einde workshop

 Deelname: 200 euro

 Inschrijving: contact@thekeyolife.be

Ontvang je graag onze nieuwsbrief? Schrijf je dan in via deze link http://thekeyoflife.be/nl/nieuwsbrief

Three-day Workshop for making healing maracas
The shamanic maraca for healing is an ancestral musical instrument found in most traditional shamanic societies. In Colombia there are many such traditions and each of them does have its own version of the rattle.

The maraca that we will create in this workshop is a personal synthesis of some of these traditional versions, a synthesis which results from a long and thorough process of shamanic research.

In 1993, Juan España  (1974) began his spiritual quest in Putumayo, the High Amazonas of Colombia. This exploration was soon to take shape in the construction of musical instruments and shamanic objects for healing and ritual. Juan’s work follows the inspiration and teachings of sacred plant medicines. His instruments aim to carry a beneficial vibration at different levels.

In his view the maraca answers to the cosmological model of the Sacred Masculine and Feminine and connects the user of the instrument to the heart of the Ancestral Mother and Father. Under this premise, the maraca is an extremely valuable tool in the search for medicine, in the transmutation of energy and in personal transformation.

Therefore, this workshop also focuses on crystals and medicinal plants, healing techniques, traditional prayer, consecration and specific shamanic techniques.

This workshop is for people with an interest in shamanism. Each participant must bring a pair of scissors or a pocket knife and tobacco (and minimal technical skill).

The workshop begins Friday night at 18h and ends Sunday afternoon around 16h. The price is 200 euros, accommodation and all meals included. The workshop will take place in Spanish and is translated into English.

Program

Friday
Arrival from 17h
Start 18h:
Opening, presentation, ritual fire and preparatory work with the crystals.

Saturday
Morning: Polishing and curing the wooden handle. Sacred fire.
Afternoon: Engraving of the round body of the maraca
Evening: Assembly of the maraca. Sacred fire.
(breakfast, lunch, dinner)

Sunday
Morning:
Teaching prayer for healing for specific use of the maraca, as part of the creation myth of the man (Sikuani people).
Learning the shamanic technique of the "soplo” (blowing).
Consecration of the maraca with the Sacred Fire.
Learning healing techniques with the maraca.
Afternoon: Concluding circle.
16h: End of workshop

Subscription: contact@thekeyoflife.be

Feedback from the previous group

Very inspiring. Goed interaction between theory and pratice.
Grateful for all the wisdom and historical context that has been shared during the workshop
The 'why' was very good explained
Great interactive workshop, as a participant you are heared and seen. Juan has a lot of patience.
Juan is a teacher from the heart, he teaches from 'being'
This is not only a workshop making healing maraca but you can feel the healing through the workshop
This workshop takes place in a beautifull enviroment where they take good care of you
During the workshop you got stimulated to manifest what you are learining in daily life.
Juan is not only a teacher from the heart but also whitin connection with everybody and everything.

 

Blijf op de hoogte van tips en evenementen. Schrijf in op onze nieuwsbrief! INSCHRIJVEN